ETERNITY CLINNIC
ดูแลรักษาโรคสมรรถภาพทางเพศ และความผิดปกติของระบบ ทางเดินปัสสาวะครบวงจร Eternity Clinic ในฐานะบุคลากร และองค์กรทางการแพทย์ อยากให้ท่านตระหนักว่า ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ มิใช่เป็นเพียงเรื่องเพศสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพศสัมพันธ์เป็นตัวที่ช่วยในการชี้วัด ภาวะฮอร์โมนเพศของท่านเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าภาวะฮอร์โมนเพศมีปัญหา ย่อมจะเกิดผลกระทบต่อทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และครอบครัว ต่อบุคคลที่รักท่านและท่านรัก ทาให้คุณภาพชีวิตของท่านแย่ลง ซึ่งแท้จริงแล้ว ภาวะดังกล่าวนี้ สามารถดูแลแก้ไขได้ หากใส่ใจและให้ความร่วมมือในการรักษา และด้วยทีมงานแพทย์ที่มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันก่อนเป็นโรค ดูแลที่ต้นเหตุของโรค ให้ความใส่ใจกับสุขภาพแบบองค์รวม

โดยให้คำปรึกษาซึ่งสามารถประยุกต์นาไปใช้ได้จริง ที่มีความเหมาะสมเฉพาะรายบุคคล เพื่อการจัดปัญหาโรคภัยร้าย ที่จะตามมาคุกคามสุขภาวะของท่านได้ในอนาคต และอาจส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศที่ด้อยลง ใช้นวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัย- ตรวจสุขภาพในระดับเซลล์ เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการรักษา การปรับสมดุลของอวัยวะที่เริ่มมีความผิดปกติได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อการป้องกันโรคหรือความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ และเพื่อวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง และตรงจุดมากขึ้น ก่อนการตรวจด้วยวิธีที่จาเพาะต่อการวินิจฉัยต่อไป และรวมถึงการนานวัตกรรมเฉพาะมาใช้เพื่อการ บาบัดรักษา เพื่อประสิทธิภาพ เวลา และผลของการรักษา ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องผ่าตัดและพักฟื้น

ศูนย์ยาสมรรถภาพทางเพศ Eternity Clinnic "ยา" อีกวิธีการรักษา ที่เราให้ความสาคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่จาหน่ายยา สาหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ผิด กฎหมาย ใช้ยาปลอม ยาที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการรองรับ ไม่ได้จ่ายยาและ อยู่ในการควบคุมดูแลโดยแพทย์ และไม่ได้รับอนุญาตให้จัดจาหน่าย อยู่เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะยาสาหรับ โรคหย่อนสมรรถภาพ ทางเพศ เป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งหมายถึงยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย แม้จะใช้อย่างถูกต้อง ยากลุ่มนี้จึงต้องผ่าน การควบคุมดูแลในการใช้จากแพทย์โดยใกล้ชิด เราจึงให้ความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างสูงอ่านต่อ

SERVICE
 • ศูนย์รักษาภาวะหลั่งเร็ว

  อาการหลั่งเร็ว
  เป็นอาการผิดปกติของร่างกาย
  ดังนั้นการรักษาที่่ดีที่สุดคือ......
  อ่านต่อ
 • การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก

  คลื่นกระแทก (Shock Wave)
  หรือคลื่นความเข้มต่ำแบบแรงกระแทก
  เป็นเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่......
  อ่านต่อ
 • ศูนย์ยาสมรรถภาพทางเพศ

  โรคสมรรถภาพทางเพศ
  ไว้ในที่เดียว ซึ่ง "ยา"
  เป็นอีกวิธีการรักษา ที่เราให้......
  อ่านต่อ
 • ระบบทางเดินปัสสาวะ

  นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  ต่อมลูกหมากโต
  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ....
  อ่านต่อ
 • ระบบสืบพันธุ์

  หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  หลั่งเร็ว
  อวัยวะเพศ โค้ง งอ ผิดรูป......
  อ่านต่อ
 Previous  All works Next